Hlavní stránka Blog Vybíráme a nakupujeme autodíly Rozdíl mezi autodíly, náhradními díly a součástkami

Rozdíl mezi autodíly, náhradními díly a součástkami

20. 10. 2022
|
Voton.cz autodíly
|
Rozdíly mezi "autodíly", "náhradními díly", "součástkami" a slovy příbuznými k těmto výrazům mohou být nuancí i velkou významovou odlišností, a to v závislosti na kontextu. Tento článek popisuje využití slovních spojení souvisejících s těmito výrazy v kontextu výběru a prodeje zboží tohoto typu v kategoriích týkajících se dílů pro automobily.
 

Proč je důležité znát rozdíl mezi autodílem, náhradním dílem, součástkou v kontextu prodeje zboží v kategoriích týkajících se automobilů?

Lexikální i etymologické vlastnosti výrazů  "autodíly", "náhradní díly" a "součástky" často nekorespondují s územ - ani v oborové mluvě automechaniků, ani v porozumění těmto výrazům mezi zákazníky a odběrateli zboží nebo služeb v automotive odvětví. Zejména používání a zaměňování těchto výrazů v internetovém obchodě a v diskuzích může vést k překračování hranic vymezených lexikálně-etymologickými pravidly.
 

Jaký je význam slov "autodíl", "náhradní díl", "součástka"?

V souvislosti s díly pro automobily se v českém jazyce nejčastěji používá výraz "autodíl", "autodíly", ačkoliv jde o poměrně nově vytvořené slovo, které některé slovníky a příručky neuvádějí. Nejméně se v souvislosti s díly pro automobily v českém jazyce v praxi používá výraz "součástka", "součástky".

Jaký je význam slova "autodíl"?

Autodíl je jakákoliv část automobilu, kterou lze od celku oddělit, přičemž sama může být dále dělitelná na menší části, nebo nemusí. Význam slova je omezen na díly pro automobily.
V množném čísle slovo "autodíly" znamená:
 1. více jakýchkoliv částí automobilu, které lze z celku oddělit, 
 2. obchod s díly pro automobily.
Význam slova "autodíly" jakožto části automobilu odpovídá anglickému "parts of a car", "car parts", "auto parts" nebo "autoparts" (v jednotném čísle "autodíl" je přeložitelný jako "part of a car", "car part", "auto part" nebo "autopart").
Význam slova "autodíly" jakožto obchodu s díly pro automobily odpovídá anglickému "shop with car parts", "auto parts shop". Výraz vznikl podobně jako výraz "potraviny" (označuje jak množné číslo ke slovu "potravina" jako jídlo, tak obchod s potravinami).

Jaký je význam slovního spojení "náhradní díl"?

Náhradní díl je jakákoliv část celku, kterou lze od celku oddělit, určená k výměně. Význam slovního spojení zahrnuje i náhradní díly pro automobily, ale není omezen jen na ně. Výraz "náhradní díl" odpovídá anglickému "spare part".

Jaký je význam slova "součástka"?

Součástka je prvek celku dále nerozložitelný na menší, samostatné části. Význam slova zahrnuje i součástky pro automobily, ale není omezen jen na ně. Výraz "součástka" odpovídá anglickému "component".

Jaké jsou rozdíly mezi "autodílem", "náhradním dílem" a "součástkou"?

Autodíl ve významu slova "díl celku automobilu" může být náhradním dílem tehdy, když kontext použití slova autodíl odkazuje na výměnu nebo vyměnitelnost takového dílu. Je-li výraz "autodíl" použitý v jiném kontextu, nemusí být význam s výrazem "náhradní díl" zaměnitelný. Výraz "autodíly" ve významu slova "obchod s částmi automobilu" nemá významový ekvivalent ani ve výrazu "náhradní díl", ani ve výrazu "náhradní díly". 

Autodíl ve významu slova "díl celku automobilu" může být součástkou, ale nemusí být součástkou vždy (může být i dílem automobilu, který lze dále dělit na menší části, tudíž ho nelze považovat za součástku). Výraz "autodíly" ve významu slova "obchod s částmi automobilu" nemá významový ekvivalent ani ve výrazu "součástka", ani ve výrazu "součástky". 

Náhradní díl může být autodílem (pak jde významově o synonyma), ale nemusí být autodílem vždy (může být i náhradním dílem pro jinou entitu, než je automobil, například náhradní díl pračky, lednice nebo mobilního telefonu).

Náhradní díl může být součástkou, ale nemusí být součástkou vždy (může být i dílem celku, která lze dále dělit na menší části - nelze ho tudíž považovat za součástku, například šroub je náhradním dílem i součástkou; přední světlomet je náhradním dílem, ale není součástkou).

Součástka může být autodílem, ale nemusí být autodílem vždy (může být i nedělitelným prvkem celku jiné entity, než je automobil). 

Součástka může být náhradním dílem, ale nemusí být náhradním dílem vždy (může být i nedělitelným prvkem celku, který není určen pro výměnu).

Jaké jsou významové kontexty výrazů "autodíl", "náhradní díl", "součástka"?

Jak je "autodíl", "náhradní díl", "součástka" spojen s kontextem "část celku"?

Kontext "část celku" se týká významu slova "autodíl" jen ve významu "díl celku automobilu". Ve významu "obchod s částmi automobilu" není kontext "část celku" relevantní.
Kontext "část celku" se týká významu slova "náhradní díl" bezvýhradně.
Kontext "část celku" se týká významu slova "součástka" bezvýhradně. Kontext "část celku" dále zužuje kontextem další nedělitelnosti na menší části.

Kontext "část celku" může být doplněn o další významovou vlastnost: OE díl (takový autodíl, náhradní díl nebo součástka, který je vyráběn původním výrobcem celku, prvovýrobcem), aftermarketový díl (takový autodíl, náhradní díl nebo součástka, který je vyráběn jako náhrada OE dílu jiným výrobcem, druhovýrobcem).

Jak je "autodíl", "náhradní díl", "součástka" spojen s kontextem "určeno k výměně"?

Kontext "určeno k výměně" se týká významu slova "autodíl" v některých případech závislých na situaci ve významu "díl celku automobilu". Ve významu "obchod s částmi automobilu" není kontext "určeno k výměně" relevantní.
Kontext "určeno k výměně" se týká významu slova "náhradní díl" bezvýhradně.
Kontext "určeno k výměně" se týká významu slova "součástka" v některých případech závislých na situaci.

Kontext "určeno k výměně" může být doplněn o další významovou vlastnost: použitý díl (takový autodíl, náhradní díl nebo součástka, který již není nový - může být používán jako součást celku, nebo z tohoto celku vyjmut po použití).

Jak je "autodíl", "náhradní díl", "součástka" spojen s kontextem "určeno pro automobily"?

Kontext "určeno pro automobily" se týká významu slova "autodíl" bezvýhradně. Ve významu "obchod s částmi automobilu" je kontext "určeno pro automobily" také relevantní.
Kontext "určeno pro automobily" se týká významu slova "náhradní díl" jen v situaci, kdy je výraz použitý v souvislosti s dílem pro automobily.
Kontext "určeno pro automobily" se týká významu slova "součástka" jen v situaci, kdy je výraz použitý v souvislosti s dílem pro automobily.

Kontext "určeno pro automobily" může být významově rozšířen výměnou výrazu "auto, automobil" za "vozidlo". Takový díl celku je pak kontextově spojen s množinou všech vozidel, včetně autobusů, nákladních vozů, pracovních strojů. V úzu používané slovní spojení "autodíly na všechna vozidla" v sobě obsahuje významový rozpor mezi "autodílem" a "vozidlem". Správné spojení by mělo být "náhradní díly pro všechna vozidla". 

 

Jak spojit význam slov "autodíl", "náhradní díl", "součástka" s kontextem "část celku"?

Výrazy "autodíl", "náhradní díl", "součástka" jsou významově spojeny s kontextem "část celku". Ani v úzu není tento kontext vyjadřován jiným výrazem.
 

Jak spojit význam slov "autodíl", "náhradní díl", "součástka" s kontextem "určeno k výměně"?

Výraz "náhradní díl" je explicitně významově spojen s kontextem "určeno k výměně" skrze přídavné jméno "náhradní" (určen k náhradě, určen k výměně). 

Výrazy "autodíl" a "součástka" není explicitně s kontextem "určeno k výměně" spojena, ale implicitně spojení může existovat tam, kde je výraz "autodíl" nebo "součástka" použitý v souvislosti s výměnou nebo vyměnitelností dílu celku za jiný. Pro posílení kontextu "určeno k výměně" se v úzu sporadicky používá spojení s výrazem "náhradní" (po vzoru náhradní díly) - "náhradní autodíly" (anglicky "spare car parts") a "náhradní součástky" (anglicky spare components). Vzhledem k obecnému porozumění kontextu implicitně obsaženému ve výrazu "autodíly" a "součástky" je spojení s výrazem "náhradní" redundantní a často zůstává nevyslovený.

Jak spojit význam slov "autodíl", "náhradní díl", "součástka" s kontextem "určeno pro automobily"?

Výraz "autodíl" je explicitně významově spojen s kontextem "určeno pro automobily" skrze vznik slova složením výrazu "auto" + "díly". "Auto" v tomto případě kontextově odkazuje na "automobil" a vše, co je s ním spojené.

Výrazy "náhradní díl" a "součástka" nejsou explicitně ani implicitně s kontextem "určeno pro automobily" spojeny. Jak náhradní díly, tak součástky mohou být dílčími částmi celku jakéhokoliv přístroje, nástroje, dopravního prostředku, zařízení apod. (například lednice, mixéru, počítače, letadla aj.). Pro odlišení kontextu "určeno pro automobily" je nezbytné výrazy kontextuálně zasadit výrazovým doplňkem. V úzu se používají následující způsoby:
 1. vytvořením složeniny s pomocí "auto" (po vzoru "autodíl") - vznikne "náhradní autodíl" (anglicky "spare car part") a "autosoučástka" (anglicky "car component") podobně jako vznikla slova: autopříslušenství, autodoplňky, autokoberce, autosklo, autolak, autokabel, autopotřeby;
 2. přidáním přídavného jména "automobilový" - vznikne "automobilový náhradní díl" (anglicky "automotive spare part") a "automobilová součástka" (anglicky "automotive component"), kontext výrazu má ale blíže k "automobilovému průmyslu" než k "automobilu" jakožto produktu;
 3. vazbou s předložkou "pro" - vznikne "náhradní díl pro auto" (anglicky "spare part for car"), "náhradní díl pro automobil" (anglicky "spare part for car") a "součástka pro auto" (anglicky "component for car"), "součástka pro automobil (anglicky "component for car"), podobně jako příslušenství pro auta, příslušenství pro automobily;
 4. vazbou s předložkou "do" - vznikne "náhradní díl do auta", "náhradní díl do automobilu" a "součástka do auta", "součástka do automobilu", přičemž vazba se používá spíše při vyjádření příslušnosti dílu do automobilu.
V úzu je možné sporadicky potkat také výraz "autokomponent", "automateriál" nebo "autosoučást". Tyto výrazy vznikly pravděpodobně chybným překladem a nedostatečnou integrací do českého jazyka.
Dále je možné se setkat s těmito výrazy:
 • Automobilové díly - výraz opisuje spojení "auto" a "díly" pomocí přídavného slova "automobilové". Může jít o automatický překlad z jiného jazyka. V českém jazyce ale nejde o příliš používaný termín.
 • Autodíly podle vozu - výraz odkazuje na kontext "díly pro automobily", ale významově je v českém jazyce posunutý ke klasifikaci dílů pro automobily podle typu vozidla. V případě e-shopů s autodíly by tento výraz byl ekvivalentem "najděte autodíly podle parametrů vozidla" nebo i jako volbu v menu "Náhradní díly pro osobní vozidla". 
 • Automobilové příslušenství - výraz opisuje spojení "auto" a "příslušenství" pomocí přídavného slova "automobilové". Může jít o automatický překlad z jiného jazyka. V úzu českého jazyka je častější označení "příslušenství pro automobily" nebo "autopříslušenství".
 

Zúžení kontextu "určeno pro automobily"

Kontext "určeno pro automobily" může být významově zúžen výměnou výrazu "auto, automobil" za typ automobilu, typ dílu celku automobilu, za značku automobilu nebo za vlastnosti automobilu. Takový autodíl, náhradní díl nebo součástka je pak kontextově spojena pouze se zúženou množinou automobilů nebo dílů.

Příklady zúžení kontextu "určeno pro automobily" podle typu automobilu

 • autodíly pro osobní vozy/vozidla, náhradní díly pro osobní vozy/vozidla, součástky pro osobní vozy/vozidla - kontext "určeno pro automobily" je zúžen z dílů pro všechny automobily na automobily pro přepravu osob. Výraz "osobní autodíly" v českém jazyce neodpovídá významu "díly pro osobní automobily", ale významu "autodíly patřící osobě". Příklad použití: Velký průvodce výběrem a nákupem náhradních dílů na osobní automobil
 • autodíly pro dodávky, náhradní díly pro dodávky, součástky pro dodávky - kontext "určeno pro automobily" je zúžen z dílů pro všechny automobily na dodávky a lehká nákladní vozidla do 3,5 tuny. 

Příklady zúžení kontextu "určeno pro automobily" podle značky dílu pro automobily

Značkou dílu pro automobily je název výrobce nebo obchodní název značky výrobce, pod kterou jsou na trh dodávány díly pro automobily. Příkladem značky dílů pro automobily je například Zimmermann, Lemförder, Nissens, Textar, Valeo, Denso, Pierburg, Bosch, Sachs, Brembo a další. 

Slovní spojení jsou tvořena takto: "Autodíly Zimmermann" a "Zimmermann autodíly", "Náhradní díly Zimmermann" a "Zimmermann náhradní díly", "Součástky Zimmermann" a "Zimmermann součástky". Nejčastěji používaní varianty jsou "Náhradní díly Zimmermann" a "Zimmermann autodíly".Příklady zúžení kontextu "určeno pro automobily" podle značky nebo vlastností automobilu

Značkou automobilu je buď označení výrobce automobilu nebo obchodní název modelu automobilu. Příkladem výrobce automobilu je například Škoda, Volkswagen, BMW, Peugeot, Volvo a další. Příkladem obchodního názvu modelu automobilu je Škoda Octavia, Škoda Kodiaq, Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, BMW E60, BMW F10, Renault Scénic, Opel Astra a další. 

Vlastností automobilu je typ karosérie, motorizace nebo označení modelové řady automobilů. Příkladem označení typu karosérie je sedan, limuzína, touring, combi a další. Příkladem označení motorizace automobilu je 1.9 TDI, 1.6 16V, 1.8 i-VTEC a další. Příkladem označení modelové řady je Octavia 2, Golf 4, Transporter 5, E24 635 CSI a další.

Slovní spojení jsou tvořena takto: "Autodíly Škoda Octavia" a "Škoda Octavia autodíly", "Náhradní díly Škoda Octavia" a "Škoda Octavia náhradní díly", "Součástky Škoda Octavia" a "Škoda Octavia součástky". Kromě toho se v praxi používá také výrazů se spojením "Autodíly pro X" a "Náhradní díly pro X", kde "X" může být označením výrobce, označením obchodního názvu modelu, typem karosérie, motorizací, modelovou řadou nebo jejich kombinací s dalšími výrazy, jako je "vůz", "vozidlo" apod.

 

Příklady slovních spojení, která neodpovídají kontextu "určeno pro automobily"

 • náhradní díly pro stavební stroje, součástky pro stavební stroje - význam slov neodpovídá kontextu "určeno pro automobily", protože stavební stroje jsou sice vozidla, ale nejsou automobily. Výraz "autodíly pro stavební stroje" obsahuje významový rozpor. 
 

Jak spojit význam výrazů "autodíl", "náhradní díl", "součástka" s kontextem "výroba", "distribuce", "prodej"?

Výrazy "autodíl", "náhradní díl", "součástka" v kontextu "výroby"

Základními výrazy v kontextu "výroby" jsou:
 • Výroba autodílů (anglicky "production of car parts") = proces nebo provoz výroby dílů pro automobily.
 • Výroba náhradních dílů (anglicky "production of spare parts") = proces nebo provoz výroby dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily).
 • Výroba součástek (anglicky "production of components") = proces nebo provoz výroby prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily).
 • Výrobce autodílů (anglicky "car parts manufacturer" nebo "auto parts manufacturer") = značka nebo firma vyrábějící díly pro automobily.
 • Výrobce náhradních dílů (anglicky "spare parts manufacturer") = značka nebo firma vyrábějící díly určené k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily).
 • Výrobce součástek (anglicky "component manufacturer") = značka nebo firma vyrábějící prvky celku dále nerozložitelné na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily).
Pro ukotvení výrazů jak v kontextu "výroba", tak v kontextech "část celku", "určeno k výměně" a "určeno pro automobily" vznikají průnikem významů v jednotlivých kontextech tyto výrazy:
 • Výroba/Výrobce náhradních autodílů 
 • Výroba/Výrobce automobilových náhradních dílů
 • Výroba/Výrobce náhradních dílů pro auto (pro auta)
 • Výroba/Výrobce náhradních dílů pro automobil (pro automobily)
 • Výroba/Výrobce náhradních dílů do auta (do aut)
 • Výroba/Výrobce náhradních dílů do automobilu (do automobilů)
 • Výroba/Výrobce náhradních autosoučástek
 • Výroba/Výrobce automobilových součástek
 • Výroba/Výrobce součástek pro auto (pro auta)
 • Výroba/Výrobce součástek pro automobil (automobily)
 • Výroba/Výrobce součástek do auta (do aut)
 • Výroba/Výrobce součástek do automobilu (automobilů)
V úzu pak lze vypozorovat dále použití výrazů:
 • Výroba/Výrobce dílů pro automobilový průmysl - pojem je širší než výrazy uvedené výše, neboť do dílů pro automobilový průmysl nespadají jen díly automobilů, ale také díly zřízení vyrábějících automobily
 
Příklady použití:  

Výrazy "autodíl", "náhradní díl", "součástka" v kontextu "distribuce"

Základními výrazy v kontextu "distribuce" jsou:
 • Distribuce autodílů (anglicky "distribution of auto parts") = proces nebo provoz přesunu dílů pro automobily mezi obchodními subjekty. 
 • Distribuce náhradních dílů (anglicky "distribution of spare parts") = proces nebo provoz přesunu dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) mezi obchodními subjekty.
 • Distribuce součástek (anglicky "distribution of components") = proces nebo provoz přesunu prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) mezi obchodními subjekty.
 • Distributor autodílů (anglicky "auto parts distributor") = značka nebo firma zajišťující přesun dílů pro automobily mezi obchodními subjekty.
 • Distributor náhradních dílů (anglicky "spare parts distributor") = značka nebo firma zajišťující přesun dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) mezi obchodními subjekty.
 • Distributor součástek (anglicky "components distributor") = značka nebo firma zajišťující přesun prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) mezi obchodními subjekty.
 • Dodavatel autodílů (anglicky "auto parts supplier") = obchodní partner nebo firma zajišťující distribuci dílů pro automobily pro koncového odběratele.
 • Dodavatel náhradních dílů (anglicky "spare parts supplier") = obchodní partner nebo firma zajišťující distribuci dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) pro koncového odběratele.
 • Dodavatel součástek (anglicky "components supplier") = obchodní partner nebo firma zajišťující distribuci prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) pro koncového odběratele.
Pro ukotvení výrazů jak v kontextu "distribuce", tak v kontextech "část celku", "určeno k výměně" a "určeno pro automobily" vznikají průnikem významů v jednotlivých kontextech tyto výrazy:
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel náhradních autodílů 
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel automobilových náhradních dílů
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel náhradních dílů pro auto (pro auta)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel náhradních dílů pro automobil (pro automobily)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel náhradních dílů do auta (do aut)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel náhradních dílů do automobilu (do automobilů)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel náhradních autosoučástek
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel automobilových součástek
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel součástek pro auto (pro auta)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel součástek pro automobil (automobily)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel součástek do auta (do aut)
 • Distribuce/Distributor/Dodavatel součástek do automobilu (automobilů)
 

Výrazy "autodíl", "náhradní díl", "součástka" v kontextu "prodeje"

Základními výrazy v kontextu "prodeje" jsou:
 • Prodej autodílů (anglicky "sale of auto parts" nebo "sale of car parts") = směna dílů pro automobily za peníze. Směna autodílů za peníze může probíhat mezi dvěma obchodními partnery (autodílnou, autoopravnou, pneuservisem, jiným prodejcem autodílů) nebo mezi obchodníkem a spotřebitelem (automechanikem, autoopravářem, veřejností). 
 • Prodej náhradních dílů (anglicky "sale of spare parts") = směna dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) za peníze. Směna náhradních dílů za peníze může probíhat mezi dvěma obchodními partnery (autodílnou, autoopravnou, pneuservisem, jiným prodejcem autodílů) nebo mezi obchodníkem a spotřebitelem (automechanikem, autoopravářem, veřejností). 
 • Prodej součástek (anglicky "sale of conponents") = směna prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) za peníze. Směna součástek za peníze může probíhat mezi dvěma obchodními partnery (autodílnou, autoopravnou, pneuservisem, jiným prodejcem autodílů) nebo mezi obchodníkem a spotřebitelem (automechanikem, autoopravářem, veřejností). 
 • Prodejce autodílů (anglicky "auto parts dealer" nebo "car parts dealer") = firma, společnost nebo osoba, jejíž obchodní činností je směna dílů pro automobily za peníze. 
 • Prodejce náhradních dílů (anglicky "spare parts dealer") = firma, společnost nebo osoba, jejíž obchodní činností je směna dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) za peníze. 
 • Prodejce součástek (anglicky "components dealer") = firma, společnost nebo osoba, jejíž obchodní činností je směna prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) za peníze.
 • Prodejna autodílů (anglicky "auto parts store" nebo "car parts store") = fyzické místo (prostor, budova), kde dochází k prodeji dílů pro automobily. Synonymem pro "prodejna autodílů" je "prodejna s autodíly".
 • Prodejna náhradních dílů (anglicky "spare parts store") = fyzické místo (prostor, budova), kde dochází k prodeji dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily). Synonymem pro "prodejna náhradních dílů" je "prodejna s náhradními díly".
 • Prodejna součástek (anglicky "components store") = fyzické místo (prostor, budova), kde dochází k prodeji prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily). Synonymem pro "prodejna součástek" je "prodejna se součástkami".
 • Obchod s autodíly = 1. fyzické místo (prostor, budova), kde dochází k prodeji dílů pro automobily - synonymum k "prodejna autodílů (anglicky "auto parts store" nebo "car parts store"); 2. směna dílů pro automobily za peníze mezi obchodními partnery nebo obchodníkem a spotřebitelem (anglicky "auto parts trade") - synonymum k "prodej autodílů" nebo "obchodování s autodíly"
 • Obchod s náhradními díly = 1.  fyzické místo (prostor, budova), kde dochází k prodeji dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) - synonymum k "prodejna náhradních dílů" (anglicky "spare parts store"); 2. směna dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) za peníze mezi obchodními partnery nebo obchodníkem a spotřebitelem (anglicky "spare parts trade") - synonymum k "prodej náhradních dílů" nebo "obchodování s náhradními díly".
 • Obchod s součástkami = 1. fyzické místo (prostor, budova), kde dochází k prodeji prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) - synonymum k "prodejna součástek" (anglicky "components store"); 2. směna prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) za peníze mezi obchodními partnery nebo obchodníkem a spotřebitelem (anglicky "components trade") - synonymum k "prodej součástek" nebo "obchodování se součástkami". 
 • E-shop s autodíly (anglicky "auto parts e-shop" nebo "car parts e-shop") = platforma pro prodej dílů pro automobily za peníze na dálku pomocí internetu. Synonymem je "internetový obchod s autodíly" nebo "on-line obchod s autodíly".
 • E-shop s náhradními díly (anglicky "spare parts e-shop") = platforma pro prodej dílů určených k výměně pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně dílů pro automobily) za peníze na dálku pomocí internetu. Synonymem je "internetový obchod s náhradními díly". Sporadicky se vyskytuje synonymní termín "internetový obchod s náhradními díly" nebo "on-line obchod s náhradními díly".
 • E-shop se součástkami (anglicky "components e-shop") = platforma pro prodej prvků celku dále nerozložitelných na menší, samostatné části pro různé přístroje, nástroje, dopravní prostředky, zařízení apod. (včetně součástek pro automobily) za peníze na dálku pomocí internetu. Synonymem je "internetový obchod se součástkami" nebo "on-line obchod se součástkami". 

Pro ukotvení výrazů jak v kontextu "prodej", tak v kontextech "část celku", "určeno k výměně" a "určeno pro automobily" vznikají průnikem významů v jednotlivých kontextech tyto výrazy:
 • Prodej/Prodejce/Prodejna náhradních autodílů
 • Prodejna/Obchod s náhradními autodíly 
 • E-shop s náhradními autodíly
 • Internetový obchod s náhradními autodíly
 • Prodej/Prodejce/Prodejna automobilových náhradních dílů
 • Prodejna/Obchod s automobilovými náhradními díly
 • E-shop s automobilovými náhradními díly
 • Internetový obchod s automobilovými náhradními díly
 • Prodej/Prodejce/Prodejna náhradních dílů pro auto (pro auta)
 • Prodejna/Obchod s náhradními díly pro auto (pro auta)
 • E-shop s náhradními díly pro auto (pro auta)
 • Internetový obchod s náhradními díly pro auto (pro auta)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna náhradních dílů pro automobil (pro automobily)
 • Prodejna/Obchod s náhradními díly pro automobil (pro automobily)
 • E-shop s náhradními díly pro automobil (pro automobily)
 • Internetový obchod s náhradními díly pro automobil (pro automobily)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna náhradních dílů do auta (do aut)
 • Prodejna/Obchod s náhradními díly do auta (do aut)
 • E-shop s náhradními díly do auta (do aut)
 • Internetový obchod s náhradními díly do auta (do aut)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna náhradních dílů do automobilu (do automobilů)
 • Prodejna/Obchod s náhradními díly do automobilu (do automobilů)
 • E-shop s náhradními díly do automobilu (do automobilů)
 • Internetový obchod s náhradními díly do automobilu (do automobilů)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna náhradních autosoučástek
 • Prodejna/Obchod s náhradními autosoučástkami
 • E-shop s náhradními autosoučástkami
 • Internetový obchod s náhradními autosoučástkami
 • Prodej/Prodejce/Prodejna automobilových součástek
 • Prodejna/Obchod s automobilovými součástkami
 • E-shop s automobilovými součástkami
 • Internetový obchod s automobilovými součástkami
 • Prodej/Prodejce/Prodejna součástek pro auto (pro auta)
 • Prodejna/Obchod se součástkami pro auto (pro auta)
 • E-shop se součástkami pro auto (pro auta)
 • Internetový obchod se součástkami pro auto (pro auta)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna součástek pro automobil (automobily)
 • Prodejna/Obchod se součástkami pro automobil (automobily)
 • E-shop se součástkami pro automobil (automobily)
 • Internetový obchod se součástkami pro automobil (automobily)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna součástek do auta (do aut)
 • Prodejna/Obchod se součástkami do auta (do aut)
 • E-shop se součástkami do auta (do aut)
 • Internetový obchod se součástkami do auta (do aut)
 • Prodej/Prodejce/Prodejna součástek do automobilu (automobilů)
 • Prodejna/Obchod se součástkami do automobilu (automobilů) 
 • E-shop se součástkami do automobilu (automobilů)
 • Internetový obchod se součástkami do automobilu (automobilů)

V úzu pak lze vypozorovat dále použití výrazů:
 • E-shop s autodíly a náhradními díly do auta - výraz kombinuje synonymní vyjádření "autodíly" a "náhradní díly do auta", přičemž v kontextu "prodej" + "část celku" + "pro automobily" se oba výrazy duplikují. 
 • Autokšeft - výraz je složen ze slov "auto" a "kšeft". Slovo "kšeft" je nespisovným, hovorovým výrazem pro prodejnu. "Autokšeft" tak znamená prodejnu se zbožím pro auta.
 • Byznys s autodíly - výzaz je složen ze slov "byznys" a "autodíly". Slovo "byznys" je citově zabarveným výrazem pro "obchod". Příklad použití: Jak funguje byznys s autodíly?
 

Příklady použití:

 

  
Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.