Hlavní stránka Blog Vybíráme a nakupujeme autodíly Výběr motorového oleje pro sekačky a pro jiné malé motory

Výběr motorového oleje pro sekačky a pro jiné malé motory

21. 05. 2023
|
Voton.cz autodíly
|
Výběr správného motorového oleje pro sekačky na trávu je nezbytný pro optimální výkon a dlouhou životnost motoru. Při výběru motorového oleje je třeba zohlednit, že motory sekaček mají ve srovnání s motory automobilů specifické potřeby a problémy. Motory sekaček jsou menší a pracují intenzivněji, v náročných podmínkách, včetně vysokých teplot a prašného prostředí, takže potřebují motorové oleje určené speciálně pro ně.

Pro sekačky na trávu jsou na výběr různé typy motorových olejů. Minerální motorové oleje jsou vhodné pro pravidelné používání a jsou cenově dostupné. Syntetické a polosyntetické oleje poskytují lepší výkon a ochranu, zajišťují lepší mazání a čistší motory. Kromě toho existují speciální oleje určené pro konkrétní typy motorů nebo pro specifické podmínky prostředí. Při výběru oleje je důležité dodržovat doporučení výrobce podle značky nebo modelu sekačky.

Pravidelná výměna oleje má zásadní význam pro zachování dobrého stavu motoru sekačky. Předepsaná četnost výměn oleje je uvedena v návodu k obsluze sekačky. 

Porozuměním požadavků na správnou údržbu motoru sekačky a výběrem vhodného motorového oleje lze zajistit optimální výkon, ochranu motoru před opotřebením a podporu dlouhé životnosti sekačky. 

Jakou roli hraje motorový olej v sekačce na trávu?

V sekačce na trávu hraje olej důležitou roli při provozu a údržbě motoru. Následující přehled definuje jednotlivé pojmy týkající se funkce oleje v sekačce na trávu.
 • Motorový olej maže motor sekačky. Olej slouží k mazání různých pohyblivých částí motoru, jako jsou písty, klikový hřídel, ložiska a ventily. Tím snižuje tření a opotřebení, což prodlužuje životnost motoru.
 • Motorový olej chladí motor sekačky. Olej také pomáhá odvádět teplo z motoru. Při provozu sekačky na trávu se motor zahřívá, a olej přenáší teplo z horkých částí motoru do chladnějších oblastí, aby se zabránilo přehřátí.
 • Motorový olej čistí motor sekačky. Olej má schopnost odstraňovat nečistoty a usazeniny z motoru. Tyto nečistoty mohou vznikat při spalování paliva nebo při opotřebení motoru. Olej je schopen je zachytit a udržet je mimo klíčové části motoru.
 • Motorový olej utěsňuje motor sekačky. Olej zajišťuje těsnost mezi písty a válcem motoru. Tím minimalizuje úniky spalovacích plynů a pomáhá udržet správný výkon motoru.

Specifické podmínky pro vlastnosti motorového oleje do sekačky

Aby motorový olej mohl správně plnit svoji funkci při mazání, chlazení, čištění a těsnění motoru sekačky, je třeba vybírat takový produkt, který bude svými vlastnostmi odpovídat specifickým podmínkám provozu sekačky. Níže uvádíme seznam nejdůležitějších aspektů, na které musí motorový olej do sekačky svými vlastnostmi odpovídat.
 • Provozní podmínky sekaček mají vliv na nutnost udržení čistoty motoru. Sekačky na trávu a malé motory často pracují v náročných podmínkách, například v prašném nebo znečištěném prostředí. Jsou vystaveny prachu, bahnu, pylu, posekané trávě a dalším nečistotám, které mohou ovlivnit výkon a životnost motoru. Motorový olej proto musí mít vynikající filtrační schopnosti a odolávat tvorbě usazenin, které mohou ucpat důležité součásti motoru.
 • Konstrukce motoru sekačky vyžaduje zajistit mazací schopnosti oleje s rychlým nástupem účinku. Sekačky na trávu a malé motory mají obvykle jednodušší konstrukci a menší olejové nádrže ve srovnání s automobilovými motory. To znamená, že olej musí poskytovat dostatečné mazání a ochranu při nižším objemu oleje. Olej se musí při nastartování motoru snadno rozproudit, a to i při nižších teplotách, aby bylo zajištěno řádné mazání od okamžiku prvních otáček motoru. 
 • Způsob použití sekaček vyžaduje motorový olej s dobrou tepelnou stabilitou. U malých motorů, jako jsou motory sekaček na trávu, dochází často k častým cyklům start-stop a celkové kratší době chodu motoru ve srovnání s automobily. Kombinace častého přerušování chodu motoru a krátká doba používání sekačky v jednom cyklu znamená, že se rychle střídá fáze zahřívání motoru a fáze chladnutí motoru. Proto musí mít motorový olej dobrou tepelnou stabilitu a schopnost odolávat oxidaci. Tyto vlastnosti zajistí, že olej zůstane účinný i při krátkodobém provozu. Udržení teploty motorového oleje v optimální provozní teplotě zamezuje usazování nečistot.
 • Práce motoru sekačky ve vysokých otáčkách vyžadují prevenci poškození motorových součástek. Motory sekaček na trávu často pracují při vysokých otáčkách (ačkoliv mají řádově menší výkon než motory automobilů). Vysoká rychlost otáček má vliv na namáhání pohyblivých součástí motoru. Nedostatečným mazáním dochází k mechanickému opotřebení těchto součástek. Motorový olej používaný v těchto motorech musí odolávat vyšším smykovým silám a poskytovat souvislou vrstvu maziva, aby se zabránilo kontaktu kovu s kovem součástek uvnitř motoru.
 • Chlazení motoru vzduchem podmiňuje použití motorového oleje s dostatečnou odolností vůči vysokým teplotám. Chlazení mnoha sekaček na trávu je založeno na chlazení vzduchem (namísto vodou chlazených systémů, které se používají u větších motorů, například v automobilech). Vzduchem chlazené motory mají tendenci pracovat při vyšších teplotách, což může motorový olej dodatečně zatěžovat. Olej musí odolávat tepelnému působení a zachovat si své mazací vlastnosti i při zvýšených teplotách.
 

Typy motorových olejů do sekaček

Při výběru motorového oleje je důležité řídit se doporučeními a specifikacemi výrobce sekačky. Často obsahují pokyny týkající se preferovaného typu oleje, viskozitní třídy a případných specifických požadavků pro konkrétní model motoru. Nejzákladnější rozlišení motorových olejů je rozlišení, zda základový olej pochází z ropy (minerální základ), zda byl základový olej vytvořen uměle (syntetický základ) nebo zda je základový olej je směsí obou zmíněných (polosyntetický základ). 

Minerální motorový olej pro sekačky

Základový minerální olej je nejzákladnějším typem motorového oleje. Získává se rafinací surové ropy. Minerální motorový olej zajišťuje standardní mazání a ochranu pro motory sekaček s průměrnými provozními podmínkami. V porovnání se syntetickými variantami je obecně cenově dostupnější, ale může vyžadovat častější výměny oleje kvůli nižší odolnosti proti molekulárnímu rozpadu a znečištění.

Syntetický motorový olej do sekačky 

Základový syntetický motorový olej se vyrábí pomocí pokročilých chemických procesů, jejichž výsledkem je složitější a účinnější molekulární struktura ve srovnání s olejem s minerálním základem. Syntetické oleje nabízejí vynikající výkon a ochranu motorů sekaček, zejména v extrémních podmínkách. Mají lepší viskozitní stabilitu, vyšší odolnost proti rozpadu a lepší mazací vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách. Syntetické oleje mají také obvykle delší intervaly výměny oleje.

Polosyntetický motorový olej do sekačky

Polosyntetický motorový olej je směsí minerálního a syntetického základového oleje a kombinuje tak výhody minerálních i syntetických olejů. Polosyntetický motorový olej nabízí lepší ochranu a výkon ve srovnání s minerálním olejem, ale za nižší cenu než plně syntetický olej. Je vhodnou volbou pro sekačky a malé motory, které pracují při středním až velkém zatížení nebo v drsnějších podmínkách.

Jakou viskozitu oleje potřebujete do sekačky?

Správně zvolená viskozita motorového oleje je rozhodující pro správné promazávání motoru sekačky za všech podmínek. Viskozita ovlivňuje schopnost oleje proudit a vytvářet ochranný film mezi pohyblivými částmi motoru. Výběr správného viskozitního stupně je třeba založit na základu doporučení výrobce a s ohledem na okolní teplotní podmínky. Příliš vysoká viskozita oleje v sekačce může způsobit potíže při studeném startu. Příliš nízká viskozita oleje v sekačce nemusí poskytovat dostatečnou ochranu při vysokých provozních teplotách. Pro správné rozhodnutí o viskozitě oleje pro konkrétní stroj je třeba řídit se doporučením výrobce sekačky.

Jak často měnit motorový olej v sekačce na trávu?

Četnost výměny motorového oleje v sekačce nebo podobně malém motoru závisí na doporučení výrobce, na způsobu používání a na provozních podmínkách. Obecně se doporučuje řídit se pokyny uvedenými v návodu k obsluze sekačky. 

U zcela nových motorů sekaček se obvykle doporučuje vyměnit olej po prvních pěti hodinách provozu. Tato první výměna oleje pomáhá odstranit znečištění z výroby. Během záběhového období motoru sekačky, které obvykle trvá prvních 10-20 hodin provozu, je důležité dodržovat pokyny výrobce. Někteří výrobci mohou v tomto období doporučovat častější výměnu oleje, aby se zajistilo správné zaběhnutí motoru. 

Po období záběhu se obvykle doporučuje pravidelná výměna oleje každých 25-50 hodin provozu nebo jednou za sezónu sečení, podle toho, co nastane dříve. Konkrétní intervaly pro každý stroj je uveden v informacích od výrobce. V případě intenzivního užívání sekačky (například v rámci údržby městské zeleně) nebo v případě užívání sekačky v náročných podmínkách (například při sekání vysoké nebo mokré trávy), je vhodné předpokládat rychlejší degradaci oleje a měnit olej častěji. 

Pokud se olej na pohled zdá být špinavý, tmavý nebo obsahuje viditelné nečistoty, je třeba olej v motoru sekačky vyměnit ihned, bez ohledu na předepsaný interval a na počet provozních hodin.

 

Důsledky použití nesprávného typu motorového oleje v sekačce na trávu 

Použití nesprávného typu motorového oleje v sekačce na trávu vede k problémům s výkonem a k poškození motoru. Níže jsou uvedeny nejčastější závady, které mohou vzniknout použitích špatného typu oleje.
 • Zvolení příliš řídkého oleje vede k rychlejšímu opotřebování součástek motoru sekačky. Motorový olej působí jako mazivo a vytváří tenký film, který vyplňuje prostor mezi pohyblivými částmi v motoru. Součásti motoru jsou závislé na správném mazání, které snižuje tření a opotřebení. Pokud je viskozita oleje příliš nízká (tzn. olej je příliš řídký), nemusí poskytovat dostatečné mazání, které by zabránilo kontaktu kovu s kovem. To může vést ke zvýšenému tření, zahřívání a zrychlenému opotřebení kritických částí motoru, jako jsou písty, kroužky, ložiska a ventily. To může vést ke zkrácení životnosti motoru a potenciálně nákladným opravám.
 • Zvolení příliš hustého oleje vede ke snížené palivové účinnosti motoru sekačky. Viskozita motorového oleje může ovlivnit celkovou účinnost motoru. Pokud je olej příliš hustý (vysoká viskozita), může vytvářet větší odpor na součástech motoru, což vede ke snížení palivové účinnosti. 
 • Zvolení motorového oleje s vysokou viskozitou za studena vede k opoždění mazání důležitých částí motoru sekačky. Zhoršený výkon při studeném startu: Při studených startech musí mít motorový olej takové vlastnosti, aby se co nejrychleji po nastartování rozproudil, aby okamžitě mazal důležité součásti motoru. Pokud je viskozitní třída příliš vysoká pro studené podmínky, může mít olej potíže s plynulým prouděním, což způsobuje opožděné mazání a zvýšené opotřebení motoru během startování.
 • Zvolení chybné viskozitní třídy motorového oleje pro sekačku vede ke zvýšené spotřebě oleje. Použití motorového oleje s nesprávnou viskozitní třídou může mít za následek zvýšenou spotřebu oleje. Pokud je olej příliš řídký, může se rychle vypálit, což vede k častému doplňování oleje nebo k nutnosti častější výměny oleje. Naopak, pokud je olej příliš hustý, nemusí správně cirkulovat, což způsobuje nedostatečné mazání a potenciální nedostatek oleje.
 • Zvolení motorového oleje neodpovídajícího potřebám konkrétního motoru má vliv na optimální chod sekačky. Motorový olej je směsí základového oleje a aditiv. Specifická kombinace těchto dvou složek a jejich složení odpovídají konkrétním požadavkům konkrétních motorů. Použití nesprávného oleje může snižovat výkon motoru, zvyšovat spotřebu paliva a zvyšovat emise. Motor sekačky také mít těžkopádný chod nebo potíže se startováním.
 • Zvolení motorového oleje bez potřebných aditiv a detergentů vede k tvorbě kalů a usazenin v motoru sekačky. Motorové oleje obsahují detergenty a aditiva, která pomáhají předcházet tvorbě kalů a usazenin, aby byl zajištěn stálý průtok motorového oleje. Při použití nesprávného oleje mohou v olejové směsi chybět detergenty nebo aditiva potřebná pro konkrétní užití v dané sekačce, což může vést k hromadění kalů a usazenin v motoru. 
 • Zvolení motorového oleje s nevhodnými tepelnými vlastnostmi vede k přehřívání motoru sekačky. Motorové oleje hrají klíčovou roli při odvádění tepla z motoru. Použití nesprávného oleje s nevhodnými tepelnými vlastnostmi může bránit přenosu tepla, což vede ke zvýšení provozních teplot. Přehřátí může způsobit nadměrné rozpínání součástí motoru a tím pádem k jejich poškození nebo ke snížení účinnosti.
 • Zvolení nekompatibilního motorového oleje s předepsaným olejem od výrobce sekačky poškozuje těsnění. Motorové oleje napomáhají utěsnění motoru tím, že zabraňují netěsnostem a udržují těsnění v dobré kondici. Používání nekompatibilního oleje může tato těsnění poškodit, což vede k únikům oleje, ztrátě mazání a možnému poškození motoru.
 

Existují doporučení pro motorový olej podle značky nebo modelu sekačky?

Ano, konkrétní doporučení motorového oleje se mohou lišit v závislosti na značce nebo modelu sekačky. Výrobci sekaček poskytují pokyny a doporučení pro typ motorového oleje, který se má v jejich motorech používat. Konkrétní požadavky na motorový olej je nutné vyhledat v návodu k obsluze sekačky nebo v dokumentaci výrobce.

V uživatelské příručce jsou obvykle uvedeny informace o doporučeném viskozitním stupni, o typu požadovaného základového oleje (minerální, syntetický nebo polosyntetický) a další specifikace aditivace, které je třeba dodržovat. Výrobce motoru sekačky může také doporučit určité značky nebo složení, které otestoval a shledal je vhodnými pro optimální výkon motoru.
 

Jak ovlivňuje sezónní kolísání teplot výběr motorového oleje pro sekačky?

Sezónní kolísání teplot hraje zásadní roli při výběru vhodného motorového oleje pro sekačky na trávu. Různé viskozitní třídy motorových olejů jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly v určitých teplotních rozmezích. Výrobce v návodu k obsluze doporučuje viskozitní třídy motorového oleje na základě sezónních teplotních výkyvů v oblasti, ve které je sekačka uváděna na trh. Sezónní kolísání teplot ovlivňuje výběr motorového oleje následujícími třemi způsoby.
 1. Chování motorového oleje v sekačce za chladného počasí. Při nižších teplotách má motorový olej tendenci houstnout, což může bránit jeho průtoku a snižovat jeho schopnost účinně mazat. Pro používání sekačky v chladnějších oblastech nebo v období s chladným počasím jsou vhodné motorové oleje s nižší viskozitní třídou (v označení viskozity je označena písmenem "W" jako "winter"). Například motorový olej 10W-30 je vhodný do chladnějších podmínek, protože má při startu řidší konzistenci, což zajišťuje rychlejší cirkulaci oleje a lepší mazání za chladného počasí.
 2. Chování motorového oleje v sekačce za teplého počasí. Při vyšších teplotách se motorový olej ředí, což může snížit jeho schopnost udržovat správné mazání a ochranu. Pro používání sekačky v teplějších oblastech nebo v období s teplým počasím jsou vhodné motorové oleje s vyšší viskozitní třídou (v označení viskozity jde o druhou číslici za pomlčkou). Například motorový olej 20W-50 je vhodný do teplejších podmínek, protože si zachovává svou hustotu a stabilitu a poskytuje odpovídající mazání a ochranu při vyšších teplotách.
 3. Chování motorového oleje v sekačce za proměnlivého počasí. V přechodných ročních obdobích, kdy teploty kolísají mezi chladem a teplem, je vhodné používat motorový olej s více viskozitami. Víceviskózní oleje, jako například 10W-30 nebo 10W-40, mají širší rozsah viskozity a dokáží se přizpůsobit měnícím se teplotním podmínkám. Nabízejí dobré vlastnosti při studených startech a zároveň si zachovávají správnou viskozitu a ochranu při vyšších teplotách. 

Výběr motorového oleje by měl zohledňovat také místní klima a typické teplotní rozsahy ve vaší oblasti. Pokud žijete v extrémně chladném nebo horkém podnebí, může být nutné odpovídajícím způsobem upravit viskozitní třídu. Teplejší oblasti mohou vyžadovat oleje s vyšší viskozitou, zatímco chladnější oblasti mohou vyžadovat oleje s nižší viskozitou.
 

Lze v motoru sekačky na trávu používat stejný motorový olej jako v autě?

Ne, nedoporučuje se používat v motoru sekačky stejný motorový olej, jaký je použitý v motoru auta. Motory sekaček na trávu a motory automobilů mají odlišné požadavky a provozní podmínky. Automobilové motory jsou obvykle větší, složitější a pracují při vyšších teplotách a otáčkách než motory sekaček na trávu. Motory sekaček na trávu jsou navrženy pro provoz v méně náročných podmínkách a často mají jednodušší konstrukci a menší olejové nádrže. Použití automobilového motorového oleje v motoru sekačky nemusí zajistit dostatečné mazání a ochranu motoru.

Motor do sekačky je menší a méně výkonný než motor do auta. Motory sekaček na trávu jsou ve srovnání s automobilovými motory výrazně menší a mají nižší výkon. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatečný výkon pro sekání trávy nebo obsluhu malých zařízení, nikoli pro pohon těžkých vozidel. 

V porovnání s automobilovými motory pracují motory sekaček na trávu obvykle při vyšších otáčkách za minutu. Vyšší otáčky jsou nezbytné k dosažení potřebného výkonu pro efektivní sekání trávy. Tato zvýšená rychlost otáčení způsobuje dodatečné namáhání součástí motoru, což vyžaduje použití vhodného mazání a zajištění toho, aby olej odolal vyšším smykovým silám.

U motorů sekaček na trávu často dochází k častým cyklům start-stop v důsledku přerušovaného používání. Ve srovnání s automobilovými motory, které pracují po delší dobu, se obvykle používají kratší dobu. Tyto způsoby používání mohou ovlivnit cirkulaci oleje a schopnost motoru dosáhnout optimální provozní teploty. Proto musí motorový olej zajišťovat účinné mazání od okamžiku spuštění motoru, a to i za chladných podmínek, a zachovat si své ochranné vlastnosti během krátkodobého provozu.

Sekačky na trávu běžně používají jako zdroj paliva benzín, zatímco automobilové motory mohou pracovat na různá paliva, včetně benzínu, nafty nebo alternativních paliv. Rozdíly v typech paliv mohou ovlivnit proces spalování a složení motorových usazenin, což může mít vliv na výběr přísad do motorových olejů a detergentů.

Zatímco větší automobilové motory jsou obvykle vybaveny kapalinovými chladicími systémy, mnoho motorů sekaček na trávu se spoléhá na chlazení vzduchem. Vzduchem chlazené motory mají na vnější straně hlavy válců a bloku válců žebra, která usnadňují odvod tepla. Tato konstrukce eliminuje potřebu chladiče a chladicí kapaliny, což zjednodušuje konstrukci motoru.
Autor článku
Voton.cz autodíly
Voton.cz je český obchod s autodíly. Obsah webu Voton.cz vychází ze zkušeností automechaniků a zákazníků e-shopu a ze znalostí expertů a odborných prodejců autodílů. Nepřesnosti nebo dotazy směřujte na info@voton.cz.

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.