Hlavní stránka Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro e-shop Voton.cz autodíly

1. Tento reklamační řád vychází ze zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z obchodních podmínek a dále upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, tj. firmy VOTON trade, s.r.o., IČ28141148, vystupující pod obchodním názvem Voton.cz autodíly.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo u odpovědnosti z vady, která se vyskytne u nového zboží, do 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Výjimky z této lhůty jsou uvedeny níže:
2.1 Na baterie se vztahuje záruka po dobu minimální životnosti baterie. Životnost baterie je stanovena na min. 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na pokles kapacity baterie způsobený běžným užíváním. 
2.2 Na repasované díly (díly, na které se vztahuje zpětný odběr proti zálohovanému dílu) je poskytována záruka 12 měsíců. 

3. Prodávající poskytuje právnickým osobám záruku za jakost nového zboží v délce šesti měsíců ode dne převzetí zboží i za předpokladu, že výrobce poskytuje záruku delší. 

4. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do 24 hodin od převzetí, jinak toto právo zaniká.

5. U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován.

6. Při uplatňování reklamace na zařízeních elektrického charakteru (motorová čidla, senzory, AGR, lambda sondy, snímače, škrtící klapky, váhy vzduchu, alternátory, startéry...) je nutné vždy přiložit spolu s vyplněným reklamačním protokolem a dokladem o odborné montáži také chybový výpis z diagnostiky vozidla. Bez výpisu z diagnostiky nelze zahájit reklamační řízení - provedení diagnostiky je nedílnou součástí procesu instalace produktu. 

7. Při uplatňování reklamace na filtr pevných částic (DPF filtr) je nutné doložit spolu s vyplněným reklamačním protokolem také výpis z diagnostiky, kopii velkého technického průkazu vozu, kde bylo DPF použito, informace o montáži DPF (adresa servisu, datum montáže a demontáže, stav km při montáži a při demontáži) a všechny doklady a faktury.

8. Při uplatňování reklamace na klimakompresor musí být spolu s reklamačním protokolem doloženy všechny procesy spojené s výměnou kompresoru (součásti, práce) pro ověření odbornosti montáže zboží. Proces výměny musí být doložitelně proveden postupem doporučeným výrobcem: (1) výměna vysoušeče, (2) výměna všech použitých částí (expanzní tryska, expanzní ventil atd.), (3) vypláchnutí a vyčištění všech částí, které nebyly vyměněny, aby nedošlo k poškození nového kompresoru, (4) doplnění odpovídajícího množství předepsaného oleje. Pokud nelze kompresor vrátit zazátkovaný (pro posouzení zbytkového oleje), je nutné provést kontrolu množství a typu oleje a tyto informace doložit.
 
9. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že
a) vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá, nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;
b) vada vznikla v důsledku běžného opotřebení;
c) vada byla způsobena vlivem vnějších okolností;
d) u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána.

10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo zboží reklamovat u prodávajícího, a to osobním předáním v provozovně Voton.cz autodíly nebo odesláním vadného zboží poštou nebo přepravcem na adresu provozovny prodávajícího.  Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list. 

11. Při reklamaci je kupující povinen popsat vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.

12. Výrobce může u některých typů produktů pro zjištění závadnosti výrobku navrhnout zkoušku výrobku destrukcí. V takovém případě prodejce zákazníka informuje o takovém postupu a vyčká souhlasu zákazníka s tímto postupem. Do doby vyjádření zákazníka neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

13. O oprávněnosti reklamace rozhoduje prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne prodávající o její oprávněnosti do 3 pracovních dnů.

14. V případě oprávněné a prodávajícím uznané reklamace bude tato prodávajícím vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, nebude-li účastníky písemně sjednána lhůta delší. V případě nákupu zboží právnickou osobou se reklamační řízení neřídí občanským zákoníkem - tato doba omezena na nezbytně nutnou, maximálně však 6 měsíců. 

15. Podle charakteru vady, která u zboží byla v době jejího převzetí kupujícím, nebo která se na zboží nebo její součásti vyskytla v záruční době, postupuje prodávající následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem:
a) má-li zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
b) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit,
c) nedostoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti,
d) neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  
 

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.