Hlavní stránka Registrace
Fakturační údaje
Jméno * Příjmení *
Ulice * Město *
PSČ * Stát *
Email *
Telefon *
Doprava
Způsob doručení *
Další nastavení
Přihlašovací heslo * Přihl. heslo znovu *
Email pro potvrzení objednávek
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti VOTON trade, s.r.o. 

identifikační číslo: 28141148, 
se sídlem U Křížku 84, 373 67 Borek, okr. České Budějovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19910 dne 13. 9. 2011 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Voton.cz autodíly umístěného na internetové adrese https://voton.cz 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Voton trade, s.r.o., se sídlem U Křížku 84, 373 67 Borek, identifikační číslo: 28141148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19910 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://voton.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 

2. NABÍZENÉ ZBOŽÍ 

2.1. Prodávající na e-shopu https://voton.cz nabízí náhradní díly a příslušenství na osobní automobily většiny nejpoužívanějších značek v ČR, doplňky, nářadí, náplně, spotřební materiál pro provoz osobních automobilů a doplňkové zboží. Prodávající nenabízí pohonné hmoty. 

2.2. Nabízené autodíly jsou z principu určeny pro odbornou montáž

2.3. Zboží výrobce může obsahovat komponenty smluvních dodavatelů/partnerů daného výrobce. Výrobce také může jeden výrobek prodávat pod různými obchodními značkami (např. termostat BMW - Behr - Mahle). V případě nejasností v tomto bodu nás prosím kontaktujte. 
 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

4.2.1. Aktuální ceník přepravy, poštovného a balného, zboží vyjmuté z přepravy a další náležitosti, jsou dostupné v samostatném dokumentu Doprava a platba, který je dostupný z menu webového rozhraní obchodu. 

4.2.2. U některých dílů je v popisu uvedeno, že se jedná o vratný díl (většinou poloosy, startéry, alternátory, některé díly servořízení či brzdového systému apod.), které jsou továrně repasovány s plnou zárukou, ale oproti záloze bývá nutné vrátit díl starý. Výše zálohy se liší u různých dodavatelů i výrobků a většinou se pohybuje mezi 300-3000 Kč. Výše zálohy se stanovuje ad hoc podle dodavatele a výrobku. Není-li výše zálohy uvedena v popisku zboží, zálohu prodejce připočte k objednávce a o této změně a o skutečné výši zálohy informuje kupujícího e-mailem. Kupující konkrétní výši zálohy může předem zjistit dotazem u prodejce emailem či telefonicky. 

4.2.3. Pro splnění podmínek výrobce pro přijetí vraceného dílu a započtení zálohy je třeba splnit požadavky, které bývají specifikované v letáku u výrobku. V případě, že starý díl nebude výrobcem přijat, záloha připočtená k dílu novému, nebude vrácena. Většinou díl nesmí být mechanicky poškozen (např. prasklý obal alternátoru), musí být kompletní tak, jak byl dodán repasovaný, včetně záslepek a ucpávek (servořízení, servo-pumpy) a musí se otáčet (startér, alternátor, servo pumpa), nesmí být nadměrně zkorodován. Díl by měl být i očištěn tak, aby bylo možné posoudit jeho stav. Samozřejmě se předpokládá, že starý díl nemusí být funkční (netěsnost, ložiska, uhlíky apod.). Výměnný díl (starý) by měl být původním originálním dílem.

4.2.4. Doporučený postup: starý nefunkční díl demontujte s rozvahou, ať nedojde k poškození, porovnejte dodaný nový díl se starým, zda se shoduje, hlavně uchycení, výstupy na hadice či konektory. Díl očistěte a stejně jako nový díl zajistěte ucpávkami či jinými ochrannými prvky, se kterými nový díl přišel, a vložte ho do obalu po dílu novém. Přiložte také vyplněný formulář pro vrácení zboží, nebo postačí i kopie faktury s vyznačeným vratným dílem a číslem účtu pro vrácení zálohy a zašlete díl např. poštou bez dobírky na naši adresu. Podrobněji také v samostatném článku 

4.2.5. Prodejce vratný díl dopraví na svoje náklady dodavateli/výrobci na posouzení, zda splňuje podmínky pro vratný díl, pokud je vše v pořádku, vrátí zálohu převodem na účet. Ve většině případů jsme schopni posoudit a započíst zálohu obratem, ve složitějších případech čekáme na posouzení dodavatelem což trvá zpravidla 2-4 týdny.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to v dokumentu Doprava a platba, který je přístupný v menu elektronického rozhraní obchodu. Obecné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

4.7. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím. 

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K. Světlé 6, 37004 České Budějovice;
  • v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000172098/2010, vedený u společnosti Fio (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;
  • bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese K. Světlé 6, 37004 České Budějovice;
  • v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce zástupci společnosti Voton trade, s.r.o. (rozvoz v okolí ČB).


5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
5.3. Není-li v popisku zboží nebo těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nevyplývá-li to explicitně z popisu slevové akce.
 
5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
5.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@voton.cz. 

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

6.6.1. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a upravit tak kupní smlouvu na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Toto ustanovení se týká zejména OEM dílů označených v dostupnosti jako „Na objednávku“. 

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6.8. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména neodbornou montáží. Kupující může vrátit zboží rozbalené. Prodávající má v takovém případě právo snížit částku, kterou má při odstoupení smlouvy kupujícímu vrátit, a to adekvátně ke způsobené škodě na zboží nebo obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. 

6.9. Uzavírá-li kupující v kupní smlouvu jako ne-spotřebitel (čl. 1.2), nelze uplatnit spotřebitelské právo na odstoupení od smlouvy. Prodejce zpravidla umožňuje vracení zboží i ne-spotřebitelům, a to za stejných podmínek uvedených v této kapitole, s výjimkou originálních dílů (OEM). Ostatní zboží je možné vrátit ve lhůtě 7 dní.  
 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí. 

8.4.1. V případě zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají (např. autobaterie, žárovky apod.), je záruční doba na jejich životnost poskytována v rozsahu pokynů výrobce, maximálně šest (6) měsíců (například pokles kapacity baterie způsobené běžným užíváním). Záruční doba 24 měsíců tím není dotčena. 

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, a to osobně, nebo zasláním doporučeně na adresu provozovny (reklamační zásilky na dobírku prodejce nepřijímá). 

8.6. Právo z vadného plnění nelze užít v případě, že zboží bylo poškozeno neodbornou montáží (čl. 2.2). Prodávající nenese žádnou materiální i nemateriální odpovědnost za újmu, kterou prodávajícímu způsobí neodborná montáž. 

8.7. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

8.8. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů. Prodávající má povinnost informovat kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace a sjednání nápravy. 

8.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 
 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@voton.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

10.2.   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, viz 10.3. 

10.3.   Další informace, práva a povinnosti smluvních stran ohledně ochrany osobních údajů, obchodních sdělení a ukládání cookies upravuje dokument Zásady ochrany osobních údajů, který je přístupný v menu webového rozhraní obchodu. 
 

11. DORUČOVÁNÍ 

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může být kontaktován SMS i telefonicky na telefonním čísle uvedeném v objednávce. Pokud k tomu kupující nedal výslovný souhlas ve smyslu Zásad ochrany osobních údajů a GDPR, může prodávající kupujícího kontaktovat pouze v oprávněném zájmu, zejména ohledně zásilky, přepravy, platby, objednávky apod. 
 

12. PODMÍNKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKŮ 

12.1 Prodávající zajišťuje zpětný odběr použitých výrobků v souladu s příslušnými právními předpisy na svých prodejních místech, a to bezplatně a po celou pracovní dobu: elektrozařízení, baterie, akumulátory, výbojky, zářivky, pneumatiky. 

12.2 Zákazník je oprávněn odevzdat starý výrobek při nákupu nového obdobného výrobku na provozovně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje odběr výrobku zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na výrobky v počtu odpovídajícím objednanému zboží. V případě zájmu o bezplatný zpětný odběr výrobku postupujte podle volby dopravy takto: 

a.       Osobní odběr v prodejně – přineste kdykoliv na naši prodejnu 

b.      Rozvoz našimi vozy – vracené zboží předejte řidiči Votonu 

c.       Výdejní místa Voton.cz – vracené zboží zabalte, aby z něj nic nevytékalo nebo neucházelo, a předejte na výdejní místo 

d.      Doprava externími přepravci – zájem o zaslání vraceného použitého zboží pro zpětný odběr uveďte do poznámky k objednávce nebo nás informujte e-mailem. Zásilku se zbožím z našeho e-shopu vypravíme tak, abyste staré zboží ihned mohli předat řidiči. Zásilku mějte pečlivě zabalenou a připravenou. Řidič si ji od Vás převezme, opatří ji přepravním štítkem a odveze. 

12.3. Zákazník je také oprávněn vrátit staré výrobky ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci nebo u jiných osob s povolením pro zpětný odběr daného výrobku. Seznamy míst zpětného odběru: 

·         Pneumatiky: http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf 

·         Elektrozařízení, elektroodpad, výbojky, zářivky: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro 

·         Baterie, akumulátory: https://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory 

12.4. Elektrozařízení, elektroodpad, pneumatiky, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedené výrobky a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 

12.5 Pro bližší informace ohledně zpětného odběru zboží má kupující možnost telefonicky nebo e-mailem kontaktovat prodávajícího. 

12.6. Autobaterie zpětně nevykupujeme. 

12.7. S použitými oleji již není možné nakládat v režimu zpětného odběru, ale pouze v režimu nebezpečných odpadů. Použitý olej tedy zlikvidujte jako jiný nebezpečný odpad. Více si přečtěte v tomto podrobném článku 
 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář lze stáhnout z menu ve webovém rozhraní obchodu ve formátu PDF. 

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Voton.cz autodíly, K. Světlé 6, 37004 České Budějovice, adresa elektronické pošty info@voton.cz, telefon 792 307 437. 
 

14. Doba platnosti obchodních podmínek 

14.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.10.2017. Doba platnosti do odvolání. Aktualizováno 25.5.2018. Aktualizováno 11.01.2019. Aktualizováno 3.9.2020. 

14.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující i prodávající je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. 

Poznejte obchod s autodíly Voton.cz

Voton.cz je český e-shop s autodíly. Na těchto stránkách získáte potřebné znalosti pro správný výběr autodílů a pro péči o své vozy. Voton.cz poskytuje co nejvíce informací pro bezpečné nakupování a výběr správných autodílů, abyste mohli učinit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše vozidlo.

E-shop lze použít také jako katalog náhradních dílů pro výběr podle vozu nebo podle VIN. Získejte přehled o širokém sortimentu levných náhradních dílů na auta všech značek - filtry, brzdy, motorové oleje, díly motoru, pružiny, tlumiče, karosářské díly, výfuky, čidla, řídicí jednotky, díly převodovek, spojky, řemeny, kladky, rozvody, alternátory, autobaterie a další.

Objednané náhradní díly na auta můžete vyzvednout v prodejně v Českých Budějovicích, na výdejních místech v Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českém Krumlově a Strakonicích, nebo si nechte doručit dopravcem kamkoliv v České republice.